Anvendelse

Maskinen er en knækstyret enkeltvalset komprimeringstromle som bruges ved bygge – og anlægsprojekter til større dybdekomprimeringsopgaver, som for eksempel underbund for fundamenter, veje og parkeringspladser.

Valsen kan påspændes ”fårefodssegmenter” til komprimering af ler og andet tungt materiale.

Maskinens stigeevne er op til 33%

Sikkerhedsregler

- Føreren af denne maskine skal være fyldt 18 år og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

- Føreren skal have læst og sat sig ind i den med maskinen udleverede instruktionsbog og af sagkyndige være fuldt instrueret i maskinens brug, dens instrumenter og betjeningsorganer.

- Ved retningsskift vær altid opmærksom på andre personer og maskiner.

- Vær opmærksom på risikoen for væltning ved arbejde i nærheden af udgravninger, grøfter og lignende.

- Forcer således aldrig en skråning på tværs af hældningen, da risikoen for væltning er stor.

- Ved væltning bliv i maskinen. Førerhuset er væltningssikkert.

- Brug de til formålet indrettede trin og håndtag til ind- og udstigning af maskinen.

- Under arbejdet med maskinen, skal føreren sidde i sædet, som skal være indstillet til ham. Føreren bør være fastspændt med sikkerhedssele.

Transport og læsning

Vægt:7300/7600 kg

Længde: 4887 m, Bredde: 1870mm Højde: 2845mm

Maskinen transporteres på passende blokvogn eller lignende, hvor solide læsseramper og fastgøringsudstyr forefindes.

Maskinen placeres på vognen i dens midterlinie og kørehåndtaget sættes i neutralposition.

Sikringspalen i knækleddet monteres og maskinen fastgøres med passende solide kæder eller remme både for og bag.

Ved læsning med kran, anvendes de dertil indrettede løfteøjer, se anvisningen i den komplette betjeningsvejledning.

Ved bugsering af tromlen løsnes bremserne som foreskrevet i betjeningsvejledningen.

Dimensioner: 488 cm X 284 cm X 187 cm

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: JCB Hydraulic Fluid HP 46

Motorolie: JCB Engine Oil API CH-4, CI-4

Start/kørsel af maskinen

Før motoren startes, skal maskinen inspiceres for evt. olie- og vandlækager, løse bolte og andet som kan forårsage skader. Husk at demontere palen i knækledet.

Kørehåndtaget sættes i neutral position (i hak) og kontakten for vibrationsvalg skal stå i stilling

Kontroller at nødstoppet er drejet ud og stil gashåndtaget på ca. halv gas. Sæt nøglen i tændingslåsen og drej den til motoren starter.

Så snart motoren går i gang slippes nøglen. Kontroller at alle advarselslamper er slukket.

Lad motoren gå i nogle få minutter i tomgang inden der arbejdes med maskinen, for at varme motoren og hydraulikolien op.

Stop af maskinen

Parker maskinen på en jævn overflade. Sæt kørehåndtaget i neutral.Aktiver håndbremsen.

Lad motoren afkøle i tomgang i nogle minutter efter den har arbejdet.

Drej nøglen til position 0 og tag den ud af låsen.

Efterlad altid maskinen aflåst og med lukkede ruder.

Vedligeholdelse

Daglig Kontrol af motorolie, hydraulikolie og kølervæske. Kontroller for lækager.

Kontroller betjeningsorganernes funktion, arbejdsbelysning og kontrollamper.

Højtryksrenser må anvendes til rengøring, men strålen må ikke rettes direkte mod varme maskindele, lejer og pakdåser samt elektriske komponenter.

Følg instruktionsbogens vedligeholdelsesvejledning for valg af olier, væsker og smøremidler samt for andre vedligeholdelsesarbejder.

Brug værnemidler mod skadelig påvirkning af brændstof, smøremidler og andre væsker.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 7300 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.