Anvendelse

Transport af jord, råstoffer og nedbrydningsmaterialer m.m.

Sikkerhedsregler

 1. Hold afstand til maskinens arbejdsområde.
 2. Kør langsomt og forsigtigt på ujævnt / let skrånende terræn.
 3. Hold afstand til kanter og skråninger.
 4. Afpas hastigheden efter forholdene.
 5. Maskinens må ikke betjenes, når du går ved siden af.
 6. Ved arbejde under lad/kasse skal det fastlåses/sikres.
 7. Maskinens maksimale last må ikke overskrides. max 1000 kg.
 8. Laddet må ikke tippes, hvis læsset klæber til lad.
 9. Ved arbejde på skrånende terræn må der ikke læsses af.
 10. Kørsel med tippet lad må ikke forekomme.
 11. Der må ikke medtages passagerer.
 12. Undgå lukkede arbejdsområder, udstødningsgasser og støj er farligt.
 13. Vær opmærksom på brandfare, undgå arbejde i nærheden af letan-tændelige materiale.
 14. Undgå arbejde med fuld last før det hydrauliske system har opnået normal driftstemperatur.
 15. Sørg altid for beskyttelsesudstyr svarende til arbejdsbetingelserne, se betjeningsvejledningen.
 16. Inden maskinen forlades skal motoren standset og tændingsnøglen taget ud.
 17. Sluk altid motoren ved tankning, service- og vedligeholdelsesarbejde.
 18. Sørg altid for at maskinen er godt vedligeholdt.
 19. Ved afvigelser / fejl standses maskinen straks og faglært person tilkaldes, inden maskinen tages i brug igen.
 20. Vedligeholdelse og kontrol udføres jævnligt efter de givne sikkerhedsforskrifter, se betjeningsvejledningen.

Transport og læsning

Vægt: 278 kg.

Total Længde:

 1. 990 mm, Bredde: 830 mm, Højde: 1.050 mm

Anden vigtig information:

Maskinen skal altid læsses af og på fra fast, vandret underlag. Brug altid læsserampe eller løft med truck ved læsning og aflæsning af maskinen.Kør altid langsomt ved læsning og aflæsning og undgå at styre under kørsel på selve rampen. Skulle det vise sig nødvendigt at styre på rampen, er det sikrest at køre maskinen tilbage på fast underlag og rette den bedre ind, inden der forsøges igen. Aktiver aldrig andre håndtag en køregrebet under kørsel på rampen. Anden handling kan få maskinen til at vælte. Maskinen skal sikres og surres forsvarligt under transport.

Drivmidler

Brændstof: Blyfri benzin

Motorolie: SAE 10W/30

Hydraulikolie: TELLUS T15

Strøm: 12 Volt

Motor skal altid stoppes ved påfyldning af brændstof.

Start/kørsel af maskinen

 1. Gå rundt om maskinen og kontroller den omhyggeligt.
 2. Chek oliestand på motor og hydraulik.
 3. Påfyld brændstof.
 4. Brændstofhanen åbnes. Giv fuld choker og gashåndtag stilles til ca. 1/3 (ikke ved varm motor).
 5. Drej tændingsnøglen til ON eller træk i startsnoren og lad motoren varme op i tomgang.
 6. Luk langsomt for chokeren
 7. Advar omkringstående inden maskinen sættes i bevægelse.
 8. Tillad aldrig nogen at kravle op på maskinen.

Stop af maskinen

 1. Ved nødstop drejes tændingsnøglen til OFF. (venstre om)
 2. Ved normalt stop trækkes gashåndtag tilbage og lad motoren gå tomgang et kort øjeblik.
 3. Drej tændingsnøglen til OFF og luk for brændstofhanen.

Vedligeholdelse

 1. Kontroller motoroliestanden dagligt, om nødvendigt påfyld olie. Olie skiftes første gang efter 50 driftstimer og derefter hver 200 driftstimer
 2. Kontroller luftfilter dagligt.
 3. Kontroller hydraulikoliestand dagligt. Olie skiftes første gang efter 50 driftstimer og derefter hver 500 driftstimer, minimum en gang om året
 4. Smøring af bolte og led (smørenipler) foretages dagligt.
 5. Ved rengøring af maskinen, med højtryksrenser, må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele, lejer pakdåser eller luftfilter.
 6. Serviceintervaller: første gang efter 50 driftstimer og derefter for hver 200 driftstimer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveau: Lwa 104 dB(A)

Personlige værnemidler

Det anbefales at anvende høreværn, sikkerhedssko- og handsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.