Anvendelse

Transport af jord, råstoffer og nedbrydningsmaterialer m.m.

Hvor der lægges storvægt på det miljømæssige og ergonomiske i hverdagen. Denne styrbare minidumper, almindeligt kaldet "motorbør", er konstrueret og udviklet til

at aflaste brugerens arme, skuldre og ryg.

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsforskrifter

Herunder er angivet en række regler om sikkerhedsmæssig korrekt brug af

minidumperen. Alle reglerne skal nøje overholdes.

Bemærk: Minidumperen ser ikke ud af meget, men fuldlastet vejer den over

1 ton - og kan derved udgøre en betragtelig klemningsfare - i værste fald med

døden til følge.

 1. Betjen aldrig denne maskine, hvis du er under indflydelse af medicin, narkotika eller

alkohol, da det kan svække synet, reaktionsevnen eller dømmekraften.

 1. Minidumperen må aldrig benyttes af mindreårige eller helbredsmæssigt svage personer.
 2. Benyt kun minidumperen, når den er i teknisk fejlfri stand.
 3. Tilpas altid motorens omdrejningstal efter forholdene, det er sjældent nødvendigt at

køre med fuld gas.

 1. Benyt aldrig denne styrbare mindumper indendørs, der kan opstå svimmelhed pga. giftige

udstødningsgasser - i værste fald død.

 1. Minidumperen må ikke benyttes til transport af mennesker eller dyr, ejheller til last som

lægges oven på ladets kanter (fx. køreplader)

 1. Benyt altid sikkerhedsfodtøj ved kørsel med minidumperen, aldrig "åbne" træsko - da

der er risiko for personskade, hvis fødderne glider ud af skoene under arbejdet.

 1. Hold tilstrækkelig afstand til huse, andre maskiner og faste genstande - så klemningsfare

undgås.

 1. Påfyld aldrig benzin på maskinen, mens motoren er i gang.
 2. Rygning er forbudt, mens der påfyldes benzin på minidumperen pga. eksplosionsfare

med personskade eller død tilfølge.

 1. Kør aldrig med minidumperen med optippet lad.
 2. Hold tilstrækkelig afstand til udgravninger.
 3. Hold kontra i håndtag ved aflæsning som anvist - læn Dem aldrig ind over maskinen

Fare for personskade, hvis maskinen utilsigtet tipper forover ved aflæsning.

 1. Hold altid mindst 5 meters sikkerhedsafstand til andre personer, når ladet tippes.
 2. Tip aldrig ladet op, hvis der er for lavt lufttryk i et eller flere af de trækkende hjul, det

indebærer tiltningsfare - i værste fald med personskade til følge.

 1. Kør aldrig med overlæs og læs aldrig mere på, end køreunderlaget kan bære.
 2. Kørsel og særligt aftipning skal ske på plant underlag - så tiltning undgås.
 3. Begge brugerens hænder skal altid have et fast greb i maskinens håndtag, både under

kørsel og aflæsning. Det er en dårlig kombination at ryge eller bruge mobiltelefon under

arbejde med minidumperen.

 1. Stands altid motoren når maskinen forlades, minidumperen kan være til fare for børn

og ikke-instruerede personer.

 1. Minidumperen må ikke parkeres på skrånende underlag.
 2. Forlad aldrig minidumperen med ladet optippet, ladet kan blot ved sin vægt falde ned,

hvis en betjeningsventil aktiveres (også med slukket motor) - det giver dødelig klemningsfare

for personer i nærheden.

 1. Der skal altid være en anden person indenfor hørevidde i tilfælde af en ulykke.
 2. Foretag aldrig service eller eftersyn med kørende motor, ved egentligt reparationsarbejde

på maskinen skal tændrørshætte altid aftages.

 1. Arbejd aldrig under ladet, med mindre det er tippet helt op (over kippunktet) og montér

altid sikringsbeslag omkring stempelstang (beslag placeret under ladbund).

 1. Hæv aldrig maskinens lad ved anden kraft end dens egen ved motorhavari eller lignende

- der kan opstå luftansamlinger i det hydrauliske system og dermed også i maskinens

tipcylinder - det giver klemningsrisiko, i værste tilfælde med døden til følge. Kontakt altid

Bejco & Kramac A/S for yderligere instruks vedrørende optipning/demontering af lad ved

motorhavari.

 1. Vær forsigtig ved montering og afmontering af batteri (hvis maskinen har et). Læg aldrig

værktøj eller metalgenstande på batteriet. Ved afmontering af batteri: Fjern altid først

det sorte kabel (- stel) Ved montering af batteri: Tilslut altid først det røde kabel (+ plus).

Fare: Ved arbejde på eller ved batteriet kan der opstå eksplosionsfare med risiko for ætsning

af hud og maskindele. Hvis der kommer syre på huden eller i øjnene, skylles der med

rigelige mængder vand og læge kontaktes. Brug altid egnede beskyttelsesbriller ved arbejde

på batteriet.

 1. Fastlås altid minidumperen med kæde eller lignende, når arbejdsstedet forlades, så tyveri

og ikke-autoriseret brug undgås.

 1. Hold altid maskinen ren, anvisninger og advarsler på maskinen skal være tydelige og

læselige. Hvis skilte er defekte, skal de udskiftes med nye. Se under reservedele.

 1. Overlad aldrig minidumperen til anden bruger (evt. lejer) uden at udlevere minidumperens

medfølgende manualer. Bruger skal altid have læst og forstået hele manualen.

 1. Ved transport af minidumperen på lastbil eller trailer skal maskinen altid fastsurres

med egnede strammebånd i begge ender. Brug kun de anviste løfteøjer, aldrig maskinens

styrehåndtag, da de kan beskadiges og i værste fald få maskinen til at udføre utilsigtede

handlinger, når motoren startes.

Ukorrekt benyttelse af minidumperen kan være farligt!

Advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne skal efterkommes for at opnå sikker

og effektiv benyttelse af maskinen. Det er brugers og reparatørs ansvar

at efterkomme alle advarsler og vejledninger i manualen og på maskinen.

Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner samt uaturoiserede

ændringer af maskinen fritager producenten for ethvert ansvar for skade på personer og

materiel af enhver art. Samtidig bortfalder enhver garanti for maskine, også hvis der anvendes

uoriginale reservedele. Vigtigt: Flere af grebene har forskellig virkning i forhold til valgt styremåde.

Det er strengt nødvendigt, at bruger øver sig på kørsel i minidumperens

forskellige styreindstillinger.

Start træning på et frit areal, giv kun lidt gas - og forøg gradvis motorens

omdrejningstal i takt med, at du kommer til at kende maskinens reaktioner.

Læg så en lille smule i ladet og træn i kørsel samtidig med rolig aflæsning af ladet.

Proceduren gentages med større og større læs. Mærk og forstå vigtigheden i at have korrekt

greb i maskinens håndtag og træn og lær vigtigheden af korrekt aflæsningshastighed. Prøv

med forskellige materialer (klæge og ikke klæge).

Det er meget vigtigt at lære og forstå, at din egenvægt indgår som kontravægt i maskinens

samlede vægtbalance ved aftipning af materialer.

Transport og læsning

Bugsering

Hvis minidumperens motor havarerer under arbejde, kan det være nødvendigt at bugsere

dumperen.

Hydraulikolien skal have frit løb fra hjulmotorerne til tanken, det gøres ved at åbne for

styreventilerne - altså trække op i begge betjeningsbøjler, hvis man ønsker bugsering i

fremadgående retning, og trykke på begge kuglegreb hvis retningen ønskes modsat, akkurat

som hvis minidumperen selv kørte.

Minidumperen må kun bugseres ved hjælp af de to forreste løfteøjer på forenden af ladet.

Træk aldrig minidumperen - eksempelvis efter en kraftigere maskine, uden at udkoble

hydraulikken som beskrevet ovenfor. Ellers kan maskinens hydrauliksystem blive ødelagt.

Dimensioner: 181 cm X 107 cm X 81 cm

Start/kørsel af maskinen

Før start af motor:

Kontroller oliestand på motor (se motorens manual)

Kontroller oliestand i hydrauliktank, hydraulikolien skal være synlig i skueglas, når ladet er

nede (er det ikke tilfældet - se da afsnit om vedligeholdelse).

Kontroller maskinen for olie- og benzinlækager.

Påfyld benzin (se motormanual vedrørende tilladte benzintyper)

Åbn benzinhanen (placeret på motor under luftfilter - i åben position vender hanen ind

mod maskinens midte).

Start af motor:

Giv fuld choker og giv halv gas. Når motoren er i gang,

slækkes chokeren langsomt, og når chokergrebet er i udgangsstilling

og motoren går jævnt, kan kørsel påbegyndes.

Indstilling af gas og choker kan variere i forhold til motor og

omgivelsestemperatur. Start motoren ved træk i startsnoren

eller drej nøglen (placeret på højre maskinside) hvis maskinen

har elektrisk selvstarter.

Bemærk: Vedrørende benzinmotoren

Alle data, sikkerhedsmeddelser, forsigtighedsregler, vedligeholdelse, og praktiske tips til

korrekt brug af den indbyggede Honda motor findes i den medleverede Honda betjeningsvejledning.

Se under model GX200 med hensyn til specifikationer.

Hele Hondas brugervejledning skal være læst og forstået før minidumperen

tages i brug.

Det er særdeles vigtigt at forstå anvisninger vedrørende korrekt brug af betjeningshåndtag

og korrekt greb i håndtagsbøjle, da der kan opstå klemningsfare

for brugerens hænder, hvis håndtagsbøjlen betjenes forkert.

Det er meget vigtigt at forstå anvisning om aftipning af last. Maskinen er

konstrueret således, at brugerens egenvægt indgår som kontravægt ved aftipning af nogle

former for tung og klæg last.

Ukorrekt benyttelse af minidumperen er farligt.

Advarsler og sikkerhedsinstruktioner skal overholdes for at opnå sikker og

effektiv benyttelse af dette produkt. Det er BRUGERS og REPARATØRS

ansvar at overholde advarslerne og vejledningerne angivet i denne manual

og på maskinen. Manglende overholdelse af oplysningerne i denne manual,

eventuelle uautoriserede ændringer i maskinens betjeningsorganer eller ændringer i maskinens

tekniske opbygning fritager producenten for ethvert ansvar for kvæstelser på personer,

materielle skader og beskadigelse af maskinen. Endvidere bortfalder enhver form for

garanti på maskinen, hvis der anvendes uoriginale reservedele.

Denne styrbare minidumper har alle betjeningsgreb logisk placeret, så de vigtigste funktioner

kan betjenes uden at brugeren skal slippe sit greb i maskinens håndtag.

Gennemgang af minidumperens betjeningsgreb

Nogle af maskinens greb har forskellig funktion, alt efter om maskinen er indstillet til styrbar

eller manuel styring - også hvis maskinen bugseres.

På højre skrå maskinside er greb for choker og gas placeret.

På venstre skrå maskinside er greb for valg af styremetode placeret.

Længst tilbage sidder to kuglegreb til tippefunktion. Trykkes de ned, tippes ladet op, og

trækkes der op, sænkes ladet.

Begge funktioner kan betjenes alene med begge tommelfingrene. Grebet i maskinens håndtag

må ikke slippes under aflæsning.

Betjeningsgreb i hhv. højre og venstre side styrer minidumperens fart både forlæns og baglæns

samt retning - hvis hydraulisk styring er indkoblet.

Korrekt betjening af håndtag:

For fremadkørsel holdes ved håndtaget med tommelfingeren og de andre fingre trækker op

i den underliggende bøjle. For baglæns kørsel holdes ved maskinens håndtag med 4 fingre,

mens der trykkes på forreste kuglegreb. Jo mere der trykkes/trækkes, jo højere fart. Af sikkerhedsmæssige årsager kan baglæns kørsel kun ske med nedsat

hastighed. Endvidere er maskinens hydrauliske ventiler indrettet så den første tredjedel af

betjeningsgrebets vandring kun lukker ret langsomt op for oliens flow i ventilen. Dette

muliggør præcis manøvrering, også med langsomt kørende motor. Trækkes betjeningsbøjlen

op i venstre side, svinger minidumperen til højre, og omvendt med betjeningsbøjlen i

højre side.

Trykkes på grebet i den ene side, samtidig med at der trækkes i bøjlen i den anden side,

foretages en "zero turn" vending.

Vigtigt: Må kun gøres med langsomt kørende motor. Gør det ikke før du er helt vant til

maskinen, det kræver lidt øvelse at dosere ventilen korrekt.

Kobles den hydrauliske styring fra, opstår der et hydraulisk differentiale mellem de to trækkende

hjulmotorer, som på en traditionel minidumper. Denne model har desuden den

finesse (når styrbar styring er slået fra), at den betjenes efter begrebet "two speed". Trækkes

der op i den ene betjeningsbøjle, opnås maksimal fart 3,2 km/t, men trækkes der i begge

bøjler samtidigt, opnås en maksimal fart på 6,3 km/t (med standard hjulmontering).

Denne egenskab er særdeles fremragende, hvis du skal drysse et tyndt lag perlegrus på en

sti. Indstil motoren på lavt omdrejningstal - styr farten med højre hånd (er meget nem at

dosere da maskinen er i "krybegear" - halv fart) og styr aflæsningen af gruset med din venstre

tommelfinger, mens du stadig holder minidumperens håndtag med resten af hånden.

Stop af maskinen

Stop altid motoren inden maskinen forlades, drej nøglen til stop.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Minidumperens vedligeholdelsesvejledning er delt i to dele. Alle anvisninger vedrørende

vedligeholdelse af Hondamotoren findes i den medleverede Honda manual.

Se under model GX200 vedrørende oliemængde mm.

Hydrauliksystem:

Hydraulikfilter skiftes

 1. gang efter 50 timer, derefter for hver 500 timer, dog mindst en
 2. gang efter 50 timer, herefter for hver 500

timer, dog mindst en gang årligt uanset timeantal.

Olietype: Shell Tellus T

 1. Hydrauliksystemets volumen: 10.0 liter

Bemærk: Påfyld aldrig hydraulikolie med et højere viskositetstal end anført, det vil medføre

driftsproblemer med minidumperen.

Olieaftapning foretages ved at løsne nederste banjobolt på hydraulikfilterkonsollen, løsn

kun lidt, ellers vil olien løbe ud i maskinens bund. Det gøres nemmest med højre trækhjul

afmonteret. Banjobolten efterspændes, når maskinen har været varm første gang.

Den brugte olie samt oliefilter afleveres til et af miljømyndighederne godkendt opsamlingssted.

Smøring:

Smør de viste smørenipler mindst hver anden dag og udskift straks defekte smørenipler.

Minidumperen har i alt 9 smørepunkter, 2 til smøring af lad - placeret i stagene, der holder

ladet, 4 til smøring af tippecylindre, 1 til smøring af pendulaksel - ved centerbolt, 2 til

smøring af baghjulenes drejegafler - i henholdsvis højre og venstre side af pendulakslen.

Ved gas- og chokergrebets omdrejningspunkt gives en dråbe tynd olie efter behov.

Vigtigt: Når cylinderens 4 smørepunkter skal smøres, skal ladet være tippet

helt op over kippunktet, og motoren være slukket. I modsat fald er der risiko

for klemning, i værste fald med døden til følge.

Efterspænding:

Minidumperen efterspændes

 1. gang efter 50 timer, derefter for hver 200 timer.

- Efterspænd bolte, som holder motor og motorophæng.

- Bolte i flange mellem motor og hydraulikpumpe.

- Bolte, som holder hjulmotorer.

- Trækhjul afmonteres og pinolskrue og bolt i hjulnav efterspændes.

- Montér hjulmøtrikker og spænd efter.

- Efterspænd sikringsbolte ved stag for lad og cylinderophæng.

- Efterspænd ophængsbolte ved blokventil.

- Efterspænd slangeforbindelser generelt.

Vask:

Hold minidumperen ren, undgå at sprøjte direkte på motorens elektriske system. Efter

hver vask foretages en komplet smøring af maskinen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P253 høreværn påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 318 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.