Anvendelse

Transport af jord, råstoffer og nedbrydningsmaterialer m.m.

Hvor der lægges storvægt på det miljømæssige omkting støj og luftforurening.

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsforskrifter

 1. Betjen aldrig denne maskine, hvis du er under indflydelse af medicin, narkotika eller

alkohol, da det kan svække synet, reaktionsevnen eller dømmekraften.

 1. Minidumperen må aldrig benyttes af mindreårige eller helbredsmæssigt svage personer.
 2. Benyt kun minidumperen, når den er i teknisk fejlfri stand.
 3. Minidumperen må ikke benyttes til transport af mennesker eller dyr, heller ikke til last

som lægges ovenpå ladets kanter (fx. køreplader).

 1. Benyt altid sikkerhedsfodtøj ved kørsel med minidumperen, aldrig "åbne" træsko - da

der er risiko for personskade, hvis fødderne glider ud af skoene under arbejdet.

 1. Tilpas altid farten efter forholdene
 2. Hold tilstrækkelig afstand til huse, andre maskiner og faste genstande - så klemningsfare

undgås. Hold tilstrækkelig afstand til udgravninger.

 1. Kør aldrig med minidumperen med optippet lad.
 2. Hold kontra i håndtag ved aflæsning som anvist - læn Dem aldrig ind over maskinen

Fare for personskade, hvis maskinen utilsigtet tipper forover ved aflæsning.

 1. Hold altid minimum 5 meters sikkerhedsafstand til andre personer, når ladet tippes.
 2. Tip aldrig ladet op, hvis der er for lavt lufttryk i et eller flere af de trækkende hjul, det

indebærer tiltningsfare - i værste fald med personskade til følge.

 1. Kør aldrig med overlæs, og læs aldrig mere på end køreunderlaget kan bære.
 2. Kørsel og særligt aftipning skal ske på plant underlag - så tiltning undgås.
 3. Begge brugerens hænder skal altid have et fast greb i maskinens håndtag, både under

kørsel og aflæsning. Det er en dårlig kombination at ryge eller bruge mobiltelefon under

arbejde med minidumperen.

 1. Fjern altid nøglen, når minidumperen forlades, minidumperen kan være til fare for

børn eller ikke-instruerede personer.

 1. Brug altid minidumperens parkeringsbremse, når maskinen forlades i længere tid. Bemærk:

maskinens normale bremseevne forringes i takt med at hydrauliktrykket falder i

transakslen under stilstand.

12

 1. Forlad aldrig minidumperen med ladet optippet, ladet kan blot ved sin vægt falde ned,

hvis en betjeningsventil aktiveres (også med slukket motor) - det giver dødelig klemningsfare

for personer i nærheden.

 1. Der skal altid være en anden person indenfor høreafstand i tilfælde af en ulykke.
 2. Brug aldrig minidumperen i daglig drift, uden at batteriafdækninger og motorafdækningen

af plast er monteret korrekt.

 1. Foretag aldrig service eller eftersyn med "tændingsnøglen" drejet, ved egentligt reparationsarbejde

på maskinen skal batteriernes forbindelseskabler altid demonteres. (se vejledning

under afsnit: fejlfinding).

 1. Arbejd aldrig under ladet, med mindre det er tippet helt op (over kippunktet) og montér

altid sikringsbeslag omkring stempelstang (beslag placeret under ladbund).

 1. Hæv aldrig maskinens lad ved anden kraft end dens egen ved motorhavari eller lignende

- der kan opstå luftansamlinger i hydrauliksystemet og dermed i maskinens tipcylinder

- det giver klemningsrisiko, i værste tilfælde med døden til følge. Kontakt altid Bejco &

Kramac A/S for yderligere instruks om optipning/demontering af lad ved motorhavari.

 1. Oplad aldrig batterierne med anden lader (eller lynlader) end den indbyggede. Batteriernes

levetid nedsættes betydeligt, og der kan være eksplosionsfare. Se afsnittet: Optimal

batterilevetid.

 1. Lysnetstikket (højre maskinside) til maskinens indbyggede lader skal af sikkerhedshensyn

altid kobles til et vægudtag (el. lign.) med jordforbindelse.

 1. Vær forsigtig ved montering og afmontering af batterierne. Eksplosionsfare - læs afsnittet

FEJLFINDING.

 1. Fastlås altid minidumperen med kæde eller lignende, når arbejdsstedet forlades, så tyveri

og ikke-autoriseret brug undgås.

 1. Hold altid maskinen ren, anvisninger og advarsler på maskinen skal være tydelige og

læsbare. Hvis skilte er defekte, skal de udskiftes med nye. Se under reservedele.

 1. Overlad aldrig minidumperen til anden bruger (evt. lejer) uden at udlevere minidumperens

medfølgende manualer. Bruger skal altid have læst og forstået hele manualen.

 1. Ved transport af minidumperen på lastbil eller trailer skal maskinen altid fastsurres

med egnede strammebånd i begge ender. Brug kun de anviste løfteøjer, aldrig maskinens

styrehåndtag, da de kan beskadiges og i værste fald få maskinen til at udføre utilsigtede

handlinger, når nøglen drejes.

Transport og læsning

Bugsering af minidumper

Hvis El-minidumperen havarerer under arbejde, kan det være nødvendigt at bugsere den.

Hydraulikolien skal have frit løb inde i maskinens tranaksel. Dette sikres ved at trække

grebet - placeret på højre maskinside opad til position: Bugsering.

Minidumperen må kun bugseres ved hjælp af de to forreste løfteøjer, placeret på forenden

af ladet.

Træk aldrig minidumperen uden at udkoble hydraulikken som beskrevet ovenfor. Maskinens

transaksel kan blive ødelagt

Dimensioner: 200 cm X 104 cm X 83 cm

Start/kørsel af maskinen

Før start af minidumper:

Kontroller oliestand i hydrauliktank, se skueglas i højre side.

Kontroller maskinen for olie lækager

Instrumenter og lamper:

Batteri indikator:

10 felters LED display - Markering for lav batterireserve, enkelt blinkende felt ved 70%

afladning samt blinkende markering ved 80% afladning.

Timetæller:

Display viser timer og tiendedele timer - tidsmåling foregår når fremdrift motor er aktiv,

husker talte timetal evigt - også selv om strømforsyningen bliver afbrudt.

Batterilader:

Rødt blinkende kontrollys: Test af batteri og system (opstart) / Fejl. Laderfejl kan i visse

tilfælde resettes ved at slukke og tænde for strømmen. Orange kontrollys: Laderen arbejder.

Grønt kontrollys: Klar til brug.

Nøgle:

Afbryder al styrestrøm til alle funktioner og fungerer derfor også som nødstop.

Gennemgang af betjeningsgreb:

Minidumperen er utrolig let at betjene, se vejledning og læs de gule

anvisninger på maskinen.

Greb.

For at mindske risikoen for klemning af brugerens hænder er maskinens

håndtag udstyret med håndbeskyttere.

Det er vigtigt, at brugeren under kørsel holder ved maskinens håndtag som

beskrevet nedenfor. Hånden skal helt hen mod håndbeskytteren.

Maskinen er konstrueret således, at brugerens egenvægt indgår som kontravægt

ved aftipning af visse former for tung og klæg last. Derfor er det vigtigt

at holde fat i håndtaget som beskrevet ovenfor.

Ukorrekt benyttelse af minidumperen kan være farligt!

Advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne skal efterkommes for at opnå sikker

og effektiv benyttelse af maskinen. Det er brugers og reparatørs ansvar

at efterkomme alle advarsler og vejledninger i manualen og på maskinen.

Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner samt uaturoiserede

ændringer af maskinen fritager producenten for ethvert ansvar for skade på personer og

materiel af enhver art. Samtidig bortfalder enhver garanti for maskine, også hvis der anvendes

uoriginale reservedele.

Stop af maskinen

Korrekt betjening af hånd- / parkerings- /nødbremse:

Minidumperen har en mekanisk vedligeholdelsesfri bremse indbygget i transakslen. Bremsen

virker på den inderste side af de dobbelte planetgear - derved opnås der en maksimal

bremsekraft på 507 Nm. Da den kun kan anvendes til parkerings- og nødbremse,

er betjeningsaggregatet udstyret med aftaster, som afbryder køremotorens strøm, så snart

betjeningsgrebet ikke er i udgangsposition (håndbremsen "sluppet" 100% korrekt). Bremsekraften

er så god, at grebet kan betjenes med 2 fingerspidsers kraft.

Betjenes håndbremsegrebet med voldsom kraft, er det kun kablet man strækker, dette sikrer

transakslen mod overlast.

Frigøring af parkeringsbremse: Træk en anelse yderligere i betjeningsgrebet - ryk udad i

grebet samtidig med at tommelfingeren presses ind mod skroget.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

EL-minidumperen kræver kun minimal vedligeholdelse, følg anvisninger nedenfor.

Afmontering af gennemsigtig beskyttelsesafdækning

Afdækningen er lavet så stor som muligt for at skabe den mest optimale beskyttelse, derfor

kan den føles lidt vanskelig at af- og påmontere. Gør således: Fjern skruer, højre forende

løftes op over oliefilterkonsol og træk afdækningen helt til højre. Løft så den lille "flap" over

fremdriftskablet i den modsatte side (det kræver lidt kraft). Til sidst rykkes afdækningen

fremad, mens der presses let nedad i dens bagende.

Transaksel og tilhørende oliesystem

Hydraulikfilter skiftes

 1. gang efter 50 timer, derefter for hver 500 timer, dog mindst en
 2. gang efter 50 timer, derefter for hver 500

timer, dog mindst en gang årligt uanset timeantal.

Olietype: Shell Tellus T

 1. Hydrauliksystemets volumen: ca 8 liter.

Bemærk! Fyld aldrig hydraulikolie med højere viskositet end den angivne, på minidumperen.

Det kan give driftsproblemer.

Olieaftapning foretages ved at afmontere prop på hydaulik-tee; den løsnes med en 22 mm

top op igennem inspektionshullet i bunden. Proppen efterspændes, når maskinen har været

varm første gang. Ved udskiftning af filter afmonteres hele filterkonsollen med beslag.

Løsn de 3 bolte på den udvendige maskinside, så kan konsollen trækkes op.

Brugt olie bortskaffes efter de gældende miljøbestemmelser.

Hydraulikpumpe for tippefunktion

Hydraulikolie bør skiftes hvert andet år. Grundet trange indbygningsmål er det nemmest

at afmontere hele pumpen for dernæst at afmontere tanken (fastgjort med clips). Rengør

bunden af tanken samt de 2 filtre (trådsi), som sidder inde i tanken. For at få mest muligt

af olien med, afmonteres ladet, hvorefter cylinderen køres ned i bundposition.

Bemærk: Når ny olie er påfyldt og systemet udluftet, må oliestanden i tanken ikke være

højere end anvist med gul mærkat.

Olietype: Shell Tellus T

Brugt olie bortskaffes efter de gældende miljøbestemmelser.

Smøring

Smør de anviste smørenipler mindst hver anden dag og udskift eventuelt defekte smørenipler.

Minidumperen har i alt 7 smørepunkter, 2 til smøring af lad - ved maskinens front,

2 til smøring af tippecylinder, 1 til smøring af pendulaksel - i centerbolt, 2 til smøring af

baghjulenes drejegafler - i henholdsvis højre og venstre side af pendulakslen.

Vigtigt!

Når cylinderens to smørepunkter skal smøres, skal ladet være tippet helt op

over kippunktet, og maskinens "tændings"nøgle være fjernet. I modsat fald

er der klemningsrisiko, i værste fald med døden til følge.

14

Dæktryk

Minidumperens forholdsvis høje egenvægt nødvendiggør højt dæktryk for at mindske rullemodstanden

mest muligt. Dæktryk trækhjul 45 PSI og dæktryk baghjul 50 PSI.

Efterspænding

Minidumperen efterspændes

 1. gang efter 50 timer, derefter hver 200 timer.

- Efterspænd bolte, som holder motor og motorophæng.

- Trækhjul afmonteres og pinolskrue i hjulnav efterspændes

- Bolte, som holder lejehuse ved trækhjul.

- Montér hjulmøtrikker og spænd efter.

- Efterspænd bolte, som holder dobbeltbunden sammen.

- Efterspænd sikringsbolte ved stag for lad og cylinderophæng.

- Efterspænd alle slangeforbindelser.

- Efterspænd alle bevægelige komponenter vedrørende styring af fart

- Efterspænd alle elektriske forbindelser. Bemærk at møtrikker monteret direkte på batteripoler

ikke må spændes med mere end 17 Nm.

Rengøring

Om nødvendigt rengøres områder omkring batteri- poler, for at eliminere eventuelle krypestrømme

- med forringet batterikapacitet til følge.

Vask

Hold minidumperen ren og pæn, undgå at sprøjte direkte på maskinens elektriske system,

herunder instrumenterne. Efter hver vask foretages en komplet smøring af maskinen.

Eksplosionsfare / kortslutningsfare ved arbejde på eller omkring

maskinens batterier og generelt på de elektriske dele.

Spændingen på 24 V DC er ufarlig, men arbejdet skal foregå

med yderste forsigtighed og kun med isoleret sikkerhedsværktøj,

da der kan optræde kraftige strømme.

Husk: Benyt altid sikkerhedsbriller. Læs afsnittet: Vedligeholdelse - vedrørende

montering/afmontering af batterier og elektriske dele.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 525 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.