Anvendelse

Olieovn uden afgangsrør som er velegnet til brug i det fri eller

i veludluftede rum. Olietilførslen sker med en kompressor og

effektiviteten er på næsten 100%.

Sikkerhedsregler

Brugeren skal være fyldt 18 år

Apparatet må kun anvendes i rum med god ventilation.

Apparatet må ikke anvendes i lukkede rum, hvor der opholder sig personer eller dyr. Der må kun anvendes dieselolie eller petroleum som brændstof. Apparatet må kun betjenes af personer, der har fået instruktion om betjeningen, og apparatet skal kontrolleres under drift.

Før vedligholdelse eller påfyldning af brændstof skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af stikkontakten.

Apparatet må ikke tilsluttes en ekstern brændstoftank. Anvend kun den tank, der følger med apparatet.

Det skal sikres, at lufttilgange og -afgange ikke bliver tilstoppede under brugen af apparatet.

Apparatet må ikke anvendes i rum med letantændelige eller ekslosive materialer.

Transport og læsning

Ingen

Drivmidler

Diesel eller Petroleum

Start/kørsel af maskinen

Fyld tanken med ren olie eller petroleum.

Sæt stikket i en 230 V ~ 50 Hz kontakt med jordforbindelse. Jordingen af apparatet skal ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

Sæt kontakten på “ON”.

Stop af maskinen

Sæt kontakten på “OFF”. Sluk aldrig generatoren ved at trække stikket ud af stikontakten.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinstruktionerne i dette afsnit må kun udføres af en teknisk specialist.

Der skal altid anvendes originale reservedele.

Kontrollér og rengør lufttilgangsfiltret regelmæssigt, især hvis apparatet anvendes i støvede omgivelser. Risten fjernes filtret tages ud, vaskes med et mildt rengøringsmiddel og tørres, før det monteres igen.

Luftudgangsfiltret skal udskiftes mindst én gang om året.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen

Personlige værnemidler

Ingen


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.