Anvendelse

Mobil olie-varmekanon med mulighed for tilslutning af

fordelerslange. Afgangsrør til brug i lukkede rum med ringe

mulighed for udluftning. Virkningsgraden er på næsten 90%, og kanonen har opvarmet oliefilter. Er udstyret med opvarmet tank. Tørring af bygninger, Opvarmning af lagerrum

Opvarmning af arbejdspladser i store haller eller værksteder

Opvarmning af drivhuse, Til montage eller reparation

Til arbejde i det fri, Til salgsstande

Sikkerhedsregler

Brugeren skal være fyldt 18 år

Udstødningsgas skal ledes ud i det fri via skorsten eller anden udluftning godkendt til olievarmeovne. Skorstenen skal være muret eller af metal. Udstødningsrørets munding skal rage mindst 1 m over taget og mindst 0,5 m over tagryggen. Desuden skal det være placeret, så det kan blive luftet af vinden. Udstødningsrørets munding må ikke være placeret i umiddelbar nærhed af vinduer eller balkoner.

Anvend kun varmluftsovnen på brandsikkert underlag.

Sikkerhedsafstand: 2 m fra vægge eller genstande.

Ovnen må ikke anvendes i lokaler, hvor der befinder sig eksplosivt støv, røg, brandbare gasser eller brandfarlige væsker.

Transport og læsning

Ingen

Drivmidler

Brændselsolie eller Diesel

Start/kørsel af maskinen

Varmluftsovnen og dens brænder styres vha. omskifteren

ventilation, slukket, opvarmning med rumtermostat, opvarmning uden rumtermostat

Hvis olien er under +4° tænd da for olieforvarmeren 4-5 min. før varmluftsovnen tages i brug.

Olieforvarmeren kan indstilles til kontinuerlig drift (også natten over).

Stop af maskinen

Stil omskifteren på ”0”. Blæseren vil genstarte flere gange for at fjerne evt. overskudsvarme fra varmluftsovnen.

!! Blæseren skal afkøle forbrændingskammeret og varmeveksleren – fare for overophedning!

Slå først strøm- og hovedafbryder fra efter varmluftsovnen er kølet af.

Vedligeholdelse

Varmeveksleren og brænderen bør renses og efterses grundigt af en faguddannet mindst en gang om året.

KROLL anbefaler, at der indgås en serviceaftale.

Rensning af brændkammer, Slå strømmen fra. Spænde-ringen på brænderkonsollen løsnes. Fjern brænderen. Brænderkammeret renses gennem åbningen med en børste eller støvsuger.

Rensning af varmevekslerelementer Slå strømmen fra. Efter at ovnens sider, varmvekslerdækslet, og varmeveksler-pakning er blevet fjernet, renses de enkelte varmeveksler-elementer vha. børste eller støvsuger.

Brænder-service Brænderen bør efterses og justeres mindst en gang om året. Her skal oliefilterindsatsen og brænderdysen udskiftes. Dette arbejde må kun udføres af servicepersonalet eller af en autoriseret specialist.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen

Personlige værnemidler

Ingen


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.