Anvendelse

El-drevet håndholdt betonslibemaskine anvendes ved byggeopgaver til tørslibning og afgratning af ujævnheder i beton.

Sikkerhedsregler

Håndslibemaskinen må kun anvendes til tørslibning. Det kan føre til personskade at tilføre vand til slibestedet, da vandet vil kunne trænge ind til de strømførende dele.

Denne maskine støver meget og der er vigtigt at holde dens ventilationsåbninger rene.

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og om fornødent åndedrætsværn. Tilkobl støvsuger hvis muligt.

Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling.

Hold fast i slibemaskinen med begge hænder.

Hold hænderne væk fra slibeområdet.

Kontroller maskine og diamantskive omhyggeligt før el-kablet tilsluttes.

Kontroller el-kablet og berør aldrig maskinen hvis det er beskadiget.

Vær sikker på at maskinen er slukket før den tilsluttes.

Maskinen skal tilsluttes installation med jordforbindelse og HFI- eller HPFI-relæ.

Træk el-stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør.

Anvend kun tilbehør som maskinen er beregnet for og kontroller at det er korrekt monteret.

Læs den medleverede detaljerede brugsanvisning og få instruktion i brugen.

Transport og læsning

Maskinens vægt: 11 kg.

Dimension (L×B×H) 310×310×300 mm.

Bær ikke maskinen i ledningen.

Sørg for at ledningen under transport ikke kommer i klemme eller på anden måde beskadiges.

Dimensioner: 28 cm X 25 cm X 22 cm

Drivmidler

El 230V, 10A

Optagen effekt 1500W

Start/kørsel af maskinen

Start kun maskinen hvis den og dens el-ledning er uden fejl.

Maskinen startes med kontakten i håndtaget. Kontakten kan låses i tændt stilling med låseknappen i siden.

Slibefunktionen indstilles til den aktuelle opgave med det tilhørende værktøj som angivet i den komplette brugervejledning.

Stop af maskinen

Maskinen stoppes ved at trykke kontakten ind og slippe den.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskinen rengøres udvendigt med en tør klud, børste eller trykluft. Luftindtagene rengøres med en blød børste.

Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs.

Kontroller diamantskiven for revner og andre beskadigelser.

Ved jævnlig brug, skal maskinen efterses mindst hver

  1. måned af en sagkyndig. Et mærke ved maskinen skal vise dato for seneste eftersyn.

Reparation af elektrisk værktøj må kun udføres af instruerede værksteder.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudtP269 øjenværn og høreværn påbudt
Vægt: 4 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
86 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
6½ timer
Lydeffektniveau (lwa)
86 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Brug af høreværn anbefales.Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.